header- logo
homeover onsvoorwaardencontactvacatures

Algemene Voorwaarden Het Lam Advocaten

 1. Alle opdrachten worden met terzijdestelling van de artikelen 7:404 en 7:407, lid 2 BW, uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Het Lam Advocaten B.V. (KvK nr. 27270700).
 2. Het Lam Advocaten B.V. hanteert een kantoorklachtenregeling als voorgeschreven door de Advocatenwet. De kantoorklachtenregeling van Het Lam Advocaten B.V. is van toepassing op alle opdrachten aanvaard en uitgevoerd door Het Lam Advocaten B.V.

  De kantoorklachtenregeling is hier te lezen.

 3. Het honorarium wordt berekend aan de hand van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met het overeengekomen uurtarief. Het uurtarief is inclusief kantooropslag, doch exclusief BTW en onkosten. Het overeengekomen uurtarief is gelijkelijk van toepassing op reistijd. Het Lam Advocaten B.V. is bevoegd het uurtarief eenmaal jaarlijks te wijzigen. Een wijziging van het uurtarief wordt tenminste een maand voor ingang van het gewijzigde uurtarief aangekondigd.
 4. Opdrachtgever garandeert tijdige betaling van de gefactureerde tarieven. Betaling van gefactureerde tarieven dient plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum. Na afloop van de betalingstermijn is zonder nadere aanzegging wettelijke rente (handelsrente) verhoogd met 5% verschuldigd over het gefactureerde nog openstaande bedrag. Alle kosten die Het Lam Advocaten B.V. maakt voor invordering van het door Opdrachtgever aan haar verschuldigde bedrag, (buiten)gerechtelijke kosten en advocaatkosten daaronder begrepen, zijn voor rekening van opdrachtgever.
 5. Indien opdrachtgever er voor heeft gekozen zijn betalingen aan Het Lam Advocaten B.V. te laten voldoen door een derde zal opdrachtgever niet eerder bevrijdend hebben betaald op enig factuur dan nadat Het Lam Advocaten B.V. op de factuur volledige betaling van het gefactureerde bedrag op het door Het Lam Advocaten B.V. opgegeven rekeningnummer heeft ontvangen.
 6. Bij bezoek op locaties van opdrachtgever is opdrachtgever verantwoordelijk voor de veiligheid en gezondheid van personen werkzaam voor Het Lam Advocaten B.V. Voor zover nodig stelt opdrachtgever passende persoonlijke beschermingsmiddelen ter beschikking aan personen werkzaam voor Het Lam Advocaten B.V. Personen werkzaam voor Het Lam Advocaten B.V. houden zich bij bedrijfsbezoeken aan de door opdrachtgever gegeven veiligheidsinstructies.
 7. Bij bezoek op locatie zorgt opdrachtgever voor een naar het oordeel van de advocaten werkzaam voor Het Lam Advocaten B.V. toereikende koffievoorziening.
 8. Iedere aansprakelijkheid van Het Lam Advocaten B.V. is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van Het Lam Advocaten B.V. wordt uitbetaald, vermeerderd met het eigen risico dat volgens de voorwaarden van de polis niet ten laste van de verzekeraar is.
 9. Het Lam Advocaten B.V. is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van door haar ingeschakelde derden en is door opdrachtgever gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens opdrachtgever te aanvaarden.
 10. De opdrachtgever vrijwaart Het Lam Advocaten B.V. tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen, die op enige wijze samenhangen met de werkzaamheden verricht door de opdrachtgever, tenzij een en ander het gevolg is van grove nalatigheid of opzettelijke misdragingen van Het Lam Advocaten B.V.
 11. Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van de personen die voor het Lam Advocaten B.V. werkzaam zijn.
 12. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, voor zover zij schriftelijk en expliciet door het Lam Advocaten B.V. zijn bevestigd.

 

Rekening derdengelden

Het Lam Advocaten B.V. beschikt niet over een rekening derdengelden als bedoeld in de Advocatenwet.

foto