header- logo
homeover onsvoorwaardencontactvacatures

Algemene Voorwaarden Het Lam Advocaten

 1. Alle opdrachten worden met terzijdestelling van de artikelen 7:404 en 7:407, lid 2 BW, uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Het Lam Advocaten B.V. (KvK nr. 27270700).
 2. Het Lam Advocaten B.V. hanteert een kantoorklachtenregeling als voorgeschreven door de Advocatenwet. De kantoorklachtenregeling van Het Lam Advocaten B.V. is van toepassing op alle opdrachten aanvaard en uitgevoerd door Het Lam Advocaten B.V.

  De kantoorklachtenregeling is hier te lezen.

 3. Het honorarium wordt berekend aan de hand van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met het overeengekomen uurtarief. Het uurtarief is inclusief kantooropslag, doch exclusief BTW en onkosten. Het overeengekomen uurtarief is gelijkelijk van toepassing op reistijd. Het Lam Advocaten B.V. is bevoegd het uurtarief eenmaal jaarlijks te wijzigen. Een wijziging van het uurtarief wordt tenminste twee maanden voor ingang van het gewijzigde uurtarief aangekondigd.
 4. Betaling van gefactureerde tarieven dient plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum. Na afloop van de betalingstermijn is zonder nadere aanzegging wettelijke rente verschuldigd over het gefactureerde nog openstaande bedrag. Bij eerste aanmaning wordt het nog openstaande bedrag verhoogd met Euro 100,- . Bij tweede aanmaning is Het Lam Advocaten B.V. gerechtigd het openstaande bedrag dat is gefactureerd te vermeerderen met 10% van het openstaande gefactureerde bedrag.
 5. Bij bezoek op locaties van opdrachtgever is opdrachtgever verantwoordelijk voor de veiligheid en gezondheid van personen werkzaam voor Het Lam Advocaten B.V. Voor zover nodig stelt opdrachtgever passende persoonlijke beschermingsmiddelen ter beschikken aan personen werkzaam voor Het Lam Advocaten B.V. Personen werkzaam voor Het Lam Advocaten B.V. houden zich bij bedrijfsbezoeken aan de door opdrachtgever gegeven veiligheidsinstructies.
 6. Iedere aansprakelijkheid van Het Lam Advocaten B.V. is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van Het Lam Advocaten B.V. wordt uitbetaald, vermeerderd met het eigen risico dat volgens de voorwaarden van de polis niet ten laste van de verzekeraar is.
 7. Het Lam Advocaten B.V. is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van door haar ingeschakelde derden en is door opdrachtgever gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens opdrachtgever te aanvaarden.
 8. De opdrachtgever vrijwaart Het Lam Advocaten B.V. tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen, die op enige wijze samenhangen met de werkzaamheden verricht door de opdrachtgever, tenzij een en ander het gevolg is van grove nalatigheid of opzettelijke misdragingen van Het Lam Advocaten B.V.
 9. Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van de personen die voor het Lam Advocaten B.V. werkzaam zijn.
 10. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, voor zover zij schriftelijk en expliciet door het Lam Advocaten B.V. zijn bevestigd.

 

Rekening derdengelden

Het Lam Advocaten B.V. beschikt niet over een rekening derdengelden als bedoeld in de Advocatenwet.

foto